Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W Przedszkolu Publicznym „Nasze Skarby” Nr 1 w Krakowie od roku szkolnego 2014 prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinecie terapeutyczno – logopedycznym i sali ruchowej. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych bądź popołudniowych w wybrane dni. Miesięczna liczba godzin zajęć wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka i możliwości zespołu.

"Art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587)"

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. 

Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

- z uszkodzonym wzrokiem,

- z uszkodzonym słuchem,

- z niepełnosprawnością ruchową,

- z niepełnosprawnością umysłową,

- z zaburzeniami zachowania,

- wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych,

- z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:

- zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

- zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie,

- po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

- udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,

- rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

- udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

- pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

- Pedagog, Psycholog, Logopeda

W zależności od potrzeb:

- Rehabilitant, Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Tyflopedagog

Kadra

mgr Beata Macnar - logopeda, neurologopeda

Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Z zamiłowania do języka polskiego i dzieci postanowiłam jak najlepiej wspomagać je w drodze do zdobycia jednej z najtrudniejszych umiejętności w życiu – mowy. Logopedia okazała się jedną z najpiękniejszych dziedzin nauki i dzięki temu połączyłam realizację marzeń z pracą. W swojej pracy staram się jak najlepiej wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas pracy z dziećmi chcę być nie tylko nauczycielem mowy i terapeutą, ale przede wszystkim towarzyszem zabawy, który pomoże im pokonać trudności językowe. 

mgr Dorota Ptak - pedagog, pedagog specjalny

Wykształcenie zdobyła na 5-letnich studiach magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studiach licencjackich na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością Oligofrenopedagogika. Oba te kierunki ukończyła na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Doświadczenie pedagogiczne zdobyła podczas praktyk w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Koszalinie, a także w pracy w przedszkolach jako nauczyciel-wychowawca, nauczyciel wspomagający pracę z dzieckiem autystycznym oraz jako pedagog specjalny. W Przedszkolu Nasze Skarby pracuje od 2020 roku. Kocha swoją prace i choć każdego dnia uczy się cierpliwości, jest przekonana o słuszności wyboru swojej ścieżki zawodowej. Stara się jak najlepiej wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, wciąż wyciąga nowe wnioski, uczy się indywidualnego podejścia do każdego dziecka oraz szlifuje swój warsztat pracy biorąc udział w różnego typu formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, między innymi z zakresu muzykoterapii, choreoterapii i biblioterapii. Największa jej pasja to dwójka wyjątkowych dzieci, które bezustannie motywują ją do pracy nad sobą. To z nimi najbardziej lubi spędzać czas jeżdżąc na rowerach, czytając książki, z wyobraźnią tworząc prace plastyczne i grając w gry planszowe.

mgr Paulina Stankiewicz – psycholog

Wykształcenie wyższe magisterskie zdobyła na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia licencjackie na Oakton Community College w Des Plaines w USA oraz studia podyplomowe na kierunku Wychowanie Przedszkolne na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w Polsce i w USA, współpracuje z przedszkolami i Instytutem Świadomego Rodzicielstwa, a od 10 lat prowadzi zajęcia sensoryczne, ruchowe i językowe dla małych dzieci. W Naszych Skarbach pracuje od 2019 roku. Jest autorką warsztatów ogólnorozwojowych dla niemowląt i dzieci, a w swojej pracy najbardziej ceni kontakt z małym człowiekiem i budowanie wzajemnej relacji. Poprzez zabawę i twórczość (m.in. wykorzystując małe formy teatralne) w bezpieczny sposób towarzyszy dziecku w przeżywanych trudnościach i pomaga mu w wyrażaniu emocji. Jest zafascynowana pedagogiką Marii Montessori i potencjałem, który kryją w sobie przedszkolaki. Nadrzędnym celem jej pracy jest poprawa jakości życia dziecka i rodziny. Kiedy nie pracuje spędza czas z dwójką swoich wspaniałych dzieci, uwielbia teatr, a jako miłośniczka latynoskich klimatów tańczy gorące brazylijskie forro. Uwielbia też hiszpańskie filmy i lepić polskie pierogi.

Używamy plików cookies.

Zamknij